Termes i condicions

Condicions generals

El present document regula els termes i condicions d’utilització del lloc web Sucarn.es i la relació comercial que sorgeixi entre SUCARN CIF: A43055565 i l’usuari (en endavant CLIENT) que realitzi una compra per via electrònica dels productes que hi apareixen.

La realització d’una comanda i la seva confirmació per part del CLIENT implica l’acceptació plena dels presents termes i condicions de venda, així com la garantia que és major de 18 anys i que té la capacitat legal necessària per a contractar.

SUCARN SA. es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

Tots els productes oferts a la botiga en línia de SUCARN estan dirigits a consumidors finals en els termes i condicions previstos per la Llei de Comerç Minorista i no poden ser venuts a tercers.

Termes i condicions de venda

Així mateix, ha de tenir en compte que en tot moment pot modificar les seves dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). Per mes informació respecte al tractament de les seves dades, i la informació per accedir als seus drets com a usuari, visiti la nostra Política de Privacitat.

Procés de compra

Per poder realitzar una comanda a la botiga online de Sucarn no és necessari efectuar un compte d’usuari. Així doncs, caldrà que el client faciliti les dades de facturació en la formularia corresponent i l’adreça d’enviament de la comanda.

L’usuari ha de tenir en compte que en tot moment pot modificar les seves dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), tal com queda reflexat a la nostra política de privacitat.

L’usuari podrà navegar en el lloc web fins a trobar l’article desitjat. Fent clic sobre el mateix accedirà a tota la informació detallada i, si així ho desitja, afegir-lo a la cistella de la compra.

Finalment, confirmant la cistella de la compra se li indicarà el preu total de la comanda que inclourà l’IVA i el cost d’enviament.

En el termini màxim de 24 hores des de la confirmació del pagament de la comanda, (dissabtes, diumenges i festius no inclosos) el client rebrà factura per correu electrònic a l’adreça e-mail facilitada, en aquest moment, es procedirà a l’enviament de la comanda.

Un cop preparada la comanda, es notificarà via correu electrònic la data de sortida de la comanda de les instal·lacions de SUCARN SA.

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat dels productes. Si al realitzar la comanda algun d’ells no estigués disponible s’informarà com més aviat millor al CLIENT mitjançant la forma de contacte que ens hagi estat facilitada per acordar la solució que millor s’adapti a les seves necessitats.

Els productes oferts es distribueixen exclusivament a la Península

Preus

El preu de cada producte està degudament indicat a la seva pàgina d’informació corresponent.

Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent l’IVA) i despeses d’enviament Tot això es detalla i es calcula automàticament durant el procés de compra i ha de ser acceptat pel CLIENT abans de formalitzar la comanda.

Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran els productes dels que SUCARN ja hagi realitzat la confirmació d’enviament.

D’acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada des del nostre lloc web estarà subjecta a l’impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

Formes de pagament

 El pagament del producte adquirit podrà realitzar-se:

A) Mitjançant targeta de crèdit / dèbit VISA o MASTERCARD

El càrrec es durà a terme en temps real a través d’aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

Aquestes dades no seran guardades o manipulades per SUCARN., sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l’entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzem un servei d’autenticació de Comerç Electrònic Segur establert per Visa / Mastercard pel qual l’usuari s’autentica davant la seva entitat emissora i el comerç s’autentica davant el seu banc adquirent.

A l’efecte de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través de el protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 128 bits.

Servei d’entrega a domicili

SUCARN, S.A., informarà al CLIENT mitjançant correu electrònic de la data de sortida de la comanda dels magatzems de SUCARN S.A. En un termini d’entre 24 i 48 hores (dissabtes, diumenges i festius no inclosos) des de la data de confirmació de la seva tramesa, la comanda serà lliurada a l’adreça indicada pel CLIENT.

Tots els enviaments es realitzaran mitjançant l’operador logístic que serà un transport refrigerat especialitzat per garantir que es manté la cadena de fred.

En el moment del lliurament de la comanda, el CLIENT haurà de verificar i comprovar l’estat de la mercaderia lliurada, signar l’albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

En cas d’incidència per falta de mercaderia, manca d’embalums, danys en l’embalatge o altres, el CLIENT haurà d’especificar en els albarans facilitats pel transportista (original i còpia) qualsevol anomalia detectada, signar-los i notificar aquesta incidència a SUCARN SA. en un termini màxim de 24 hores següents a la recepció de la comanda.

Qualsevol reclamació relacionada amb el transport notificada amb posterioritat a les 24 hores de la recepció de la comanda, serà rebutjada.

El lliurament de la comanda es considera efectuada en el moment en què aquest és posat a disposició del CLIENT i SUCARN SA. queda eximit de tota responsabilitat de pèrdua, robatori o menyscabament a partir d’aquest moment.

SUCARN SA. no es responsabilitza dels retards produïts per causes alienes a la seva gestió o per causes de força major.

SUCARN SA. no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament facilitada pel CLIENT no s’ajusti a el lloc de lliurament desitjat pel mateix.

Despeses d’enviament

Les despeses d’enviament estan incloses en el preu total de la comanda

Serveis postvenda

SUCARN no acceptarà reclamacions de producte 48 h després de la recepció del producte per part del client. En cas d’incidència, degudament notificada i aprovada per part de SUCARN, s’acordarà amb el client la millor via de resolució de la mateixa.

SUCARN no està obligat a indemnitzar l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.

Les fotografies dels productes que apareixen al lloc web són propietat de SUCARN i no són vinculants.

Dret de desistiment

En compliment de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, SUCARN els informa que donada la tipologia de productes el dret de desistiment no és aplicable.

Article 102.1 -Llevat les excepcions que preveu l’article 103, el consumidor i usuari té dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent dels previstos en els articles 107.2 i 108.

Article 103 – El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Excepcionalment, el CLIENT podrà exercir el seu dret de desistiment sempre que la seva comanda estigui en procés de preparació i encara no hagi estat enviat, contactant telefònicament amb SUCARN. +34 933350130 en notificar-ho i posteriorment manant la confirmació de desistiment per escrit a  sucarn@sucarn.com indicant en l’assumpte el número de comanda en línia.

Política de reemborsament

En el cas que s’hagi de fer un reemborsament SUCARN gestionarà la devolució de l’import abonat mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat pel CLIENT en un termini no superior a 14 dies naturals des de la confirmació d’acceptació de la mateixa per part de SUCARN.

Atenció a l’Usuari

Per contactar amb SUCARN SA. per a qualsevol qüestió, pot dirigir-se als nostres Servei d’Atenció al Client mitjançant:

RAÓ SOCIAL:  SUMINISTROS A CARNICERÍAS, S.A.

NOM COMERCIAL: SUCARN

DOMICILI:  C/LONGITUDINAL 9, Nº 130, MERCABARNA

POBLACIÓ:  BARCELONA

PROVÍNCIA: BARCELONA

TELÈFON: 93 335 01 30

CORREU ELECTRÒNIC:  SUCARN@SUCARN.COM

Resolució de conflictes

Sobre aquest contracte s’aplicarà la legislació espanyola. Les parts acorden sotmetre per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada d’aquest contracte, als Jutjats i Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Modificació de les condicions de venda

Queda reservat el dret a realitzar canvis en qualsevol moment en el lloc web, en les polítiques, termes i condicions, incloent les presents Condicions de Venda.

El CLIENT queda subjecte als termes, condicions i polítiques en vigor en el moment de realitzar la comanda llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi en aquests que hagi de ser aplicable a qualsevol comanda realitzada anteriorment.

Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s’entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l’exigibilitat de la resta de condicions.

En cas de nul·litat parcial, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d’aquestes Condicions de Venda.

El no exercici per part de SUCARN . de qualsevol dret derivat d’aquestes Condicions de Venda no s’ha d’interpretar com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part de SUCARN. o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

Scroll to Top